Algemene voorwaarden Stichting Wetswinkel Almere

Het is goed te weten dat tijdens onze spreekuren onze Algemene Voorwaarden (“AV”) van toepassing zijn. De AV zijn ook van toepassing op eventuele andere werkzaamheden die wij voor je doen, zoals  bijvoorbeeld voor de schuldhulpbegeleiding..

In de AV staan de regels waar we ons aan zullen houden in onze contacten met jou. Ook verwachten we van jou dat jij je houdt aan die regels, voor zover ze op jou van toepassing zijn. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn en wat we van elkaar mogen verwachten..

Zo staat er in de AV bijvoorbeeld wanneer wij hulp aan je mogen weigeren en waarom. Ook geven we er in aan wanneer we wel of niet aansprakelijk zijn voor de door ons gegeven adviezen en ons handelen. We willen dat dit helder voor je is en dat je weet dat we open en eerlijk zullen zijn. Als vrijwilligersorganisatie hebben we echter niet de middelen om overal voor in te kunnen staan..

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die beroep doet op de dienstverlening van Stichting Wetswinkel Almere..

Artikel 2: Doel
Stichting Wetswinkel Almere, gevestigd te Almere, is een naar Nederlands recht opgerichte stichting, die ten doel heeft het kosteloos verlenen van (sociaal) juridisch advies. Deze dienst wordt verleend door juristen, mogelijk geassisteerd door studenten aan juridische faculteiten en schuldhulpbegeleiders op vrijwillige basis..

Artikel 3: Spreekuur
Stichting Wetswinkel Almere werkt met inloopspreekuren en wanneer nodig of gewenst op basis van een afspraak. Afspraken kunnen, in bijzondere  omstandigheden ter beoordeling van Stichting Wetswinkel Almere, worden geweigerd..

Artikel 4: Gegevens
a. Bij aanvang van het intakegesprek zal cliënt, wanneer nodig of gewenst, gevraagd worden om naam en woonplaats te verschaffen. Deze gegevens dienen enkel als statistiek, welke cijfers worden gebruikt bij de aanvragen tot subsidie (gemeente Almere), tenzij cliënt op diens verzoek, langdurig moet worden begeleid.
b. Voor het geven van een passend advies dient u desgevraagd de relevante gegevens en informatie te verschaffen. Indien mogelijk dient u de benodigde informatie/documenten zo spoedig mogelijk te overhandigen. Stichting Wetswinkel Almere zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met de door u verschafte gegevens omgaan.
c. Uw dossier kan worden gebruikt voor interne evaluatie en bespreking. Ook kan uw dossier dienen als basis voor bijvoorbeeld een artikel. Dit zal te allen tijde volledig geanonimiseerd gebeuren.
d. Uw dossier wordt, indien noodzakelijk, na afloop bewaard in ons archief, overeenkomstig de wettelijke vereisten.
e. Gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van cliënt of wettelijke regeling aan derden verstrekt. Indien toegestaan informeert de Stichting Wetswinkel Almere cliënt indien de Stichting Wetswinkel Almere wettelijk verplicht wordt tot het verstrekken van gegevens aan derden..

Artikel 5: Vereiste toestemming
a. Cliënt wordt gevraagd om zijn of haar handtekening ter akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden. In geval van weigering tot het verschaffen van voorgenoemde gegevens, zal cliënt elke vorm van hulp worden ontzegd.
b. Stichting Wetswinkel Almere heeft ten doel het verlenen van kosteloos (sociaal) juridisch advies. Indien er bij het uitwerken van een zaak kosten worden gemaakt dan is hier vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt vereist. De kosten komen na akkoord voor rekening van de cliënt..

Artikel 6: Advies
Stichting Wetswinkel Almere streeft ernaar op het spreekuur een advies te geven. Indien dit niet mogelijk is dan volgt later een (schriftelijk/telefonisch/mondeling) advies, zulks uitsluitend ter beoordeling van Stichting Wetswinkel Almere. De cliënt dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie en adviezen gegeven worden door studenten en juristen die op vrijwillige basis werkzaam zijn. De bezoeker mag niet zonder meer afgaan op de juistheid van de door de Vrijwilliger gegeven informatie en adviezen..

Artikel 7: Weigering hulp
a. Stichting Wetswinkel Almere is niet verplicht een zaak, al dan niet in gedeelten, van cliënt in behandeling te nemen.
b. Elke vorm van agressie jegens de Vrijwilligers wordt niet geaccepteerd. Bij elke vorm van agressie kan (A) elke vorm van hulp worden ontzegd, (B) aangifte worden gedaan bij de politie en (C) indien nodig andere passende maatregelen worden getroffen..

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Vrijwilligers van Stichting Wetswinkel Almere zelf zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen- is uitgesloten. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van een bewuste roekeloze of een opzettelijke tekortkoming.
Stichting Wetswinkel Almere treft geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website / Facebook / media en de informatie daarop of de onmogelijkheid om op de website / Facebook/ media en de informatie daarop te gebruiken. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Wetswinkel Almere is beperkt tot die gevallen waarvoor haar verzekering dekking biedt en tot maximaal die bedragen waarvoor haar verzekering in het betreffende geval een uitkering doet..

Artikel 9: Klachtenregeling
Klachten kunnen allereerst worden besproken met de betrokken Vrijwilliger(s). Indien onverhoopt geen passende oplossing wordt gevonden, dan kunt u zich met uw klacht richten tot de secretaris van de Stichting Wetswinkel Almere conform de klachtenregeling Stichting Wetswinkel Almere..

Artikel 10: Wijziging
Stichting Wetswinkel Almere heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar blijkt tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in geheel niet aan..

U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden
.