Wetswinkel Almere introduceert Handboek voor Professionals voor wijkteams

In juni 2021 is de Wetswinkel Almere begonnen met stapsgewijze uitrol van het Handboek voor Professionals bij de maatschappelijk werkers bij de wijkteams in Almere.

Het Handboek geeft zowel ketenpartners (in dit eerste geval de maatschappelijk werkers) én onze eigen vrijwilligers stapsgewijze aandachtspunten om te komen tot een goed (juridisch) advies. Andere juridische terreinen, denk daarbij aan bijvoorbeeld arbeidsrecht, erfrecht, schulden, enz. zijn klaar en worden al door onze vrijwilligers gebruikt.

Digitale doorverwijzing
Het Handboek heeft ook de mogelijkheid om cliënt digitaal door te verwijzen naar de Wetswinkel én te volgen, mits cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. Heel handig als de Wetswinkel cliënt voor verdere begeleiding weer terugverwijst naar maatschappelijk werk.
En de eerste cliënten zijn inmiddels digitaal doorverwezen. Een maatschappelijk werker hierover: ” Afgelopen tijd al twee doorverwijzingen kunnen doen, echt heel prettig werken op deze manier! En ook professioneel.”

Strijd met andere ouder

Al jarenlang werkt de moeder van mijn kinderen mij tegen. We hebben steeds ruzies en daarbij wordt het belang van de kinderen uit het oog verloren. Ik wil gewoon rust. Kan ik nu eenhoofdig gezag vragen om van haar gezeur af te zijn?

Als er zoveel strijd is dat de kinderen “klem en verloren” raken, is dat een grond voor eenhoofdig gezag. Maar de kans is groot dat de andere ouder daar net zo over denkt, en ook voor het eenhoofdig gezag gaat. Je vraagt daarmee dus om beëindiging van het gezag van de ander. In dat geval loop je het risico dat de rechter beide verzoeken zodanig toewijst, dat geen van jullie het gezag heeft. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland in december 2019 nog gedaan en heeft de kinderen onder toezicht geplaatst. En dan lig je zelf ook onder een soort vergrootglas. Voor de kinderen moet het heel erg zijn als hun ouders steeds ruzie hebben. Misschien lukt het nog om onder leiding van een professional je rol als ouders (samen) te kunnen vervullen. Want met deze strijd bereik je meestal niets. Je kan je samen aanmelden voor ouderschapsbemiddeling via het wijkteam of huisarts. Voor ouders waar de samenwerking niet zo is geëscaleerd: ga op tijd praten, al dan niet via een ervaren mediator en/of orthopedagoog. Bij juridische procedures loop je altijd een risico.  En de uitkomst kan anders zijn dan je hebt gevraagd.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol

Advocaten Mediators

Schadeherstel met een addertje onder het gras

Met een zonnige week achter de rug en met misschien meer mooi weer op komst, denk je niet snel aan storm en regen. Soms kan het echter wel flink stormen en regenen, waardoor schade kan ontstaan aan bijvoorbeeld je dak. Met als gevolg daarvan waterschade in je slaapkamer.

Dat kan een garantie zijn voor meer narigheid als je de schade laat herstellen en je door het bedrijf en de verzekeringsmaatschappij op het verkeerde been wordt gezet.

Na een flinke avondstorm en een gelijktijdige hoosbui ontstaat er schade aan je dak waardoor je lekkage krijgt in de slaapkamer. De volgende dag neem je contact op met de verzekeraar. Deze raadt je aan contact op te nemen met een dakdekkersbedrijf en deze de schade te laten repareren. Na enig onderzoek neem je contact op met zo’n bedrijf. De dakdekker geeft aan, dat de schade erger is dan het lijkt en raadt aan de hele dankrand te vernieuwen. Wat weet jij daarvan? Je bent immers niet deskundig en je stemt toe. De factuur betaal je en stuur je in naar de verzekeraar ter betaling.

De verzekeraar vindt het bedrag nogal hoog en stuurt (achteraf) een expert om een en ander op te nemen. De expert is het dak niet op geweest, maar heeft op Google gekeken en zo de inspectie uitgevoerd. Hij stelt vast dat de dakdekker veel meer heeft gedaan dan nodig was om de stormschade te herstellen en betaalt maar 25% van het door jou betaalde bedrag uit.

Ondertussen is de lekkage niet opgelost. Het lekt nog steeds, dus de dakdekker wordt aangesproken. Je geeft ook aan dat hij meer heeft gedaan dan nodig was volgens de expert van de verzekeraar. Hij ontkent en weigert het meer betaalde dan de uitkering van de verzekeraar terug te betalen. Ook herstelt hij de lekkage niet. Wat nu en hoe kun je proberen dat te voorkomen, mocht je in deze situatie terechtkomen?

Er van uitgaande dat stormschade is verzekerd, zal je de verzekeraar moet aanschrijven en aangeven dat zij contact op moeten nemen met de dakdekker om dat onderling te regelen. Als verzekerde zou je niet tussen hen in moeten zitten. De dakdekker moet je een ingebrekestelling sturen en hem daarin gelegenheid geven het probleem alsnog te herstellen.

Hoe voorkom je dat je in dezer situatie terecht komt? Neem contact op met een dakdekker en controleer zo goed als mogelijk of dit een betrouwbaar bedrijf is en bijvoorbeeld is aangesloten bij een brancheorganisatie. Ook kun je kijken bij een consumentenforum op internet zoals de Consumentenbond of Kassa. Als je dat vertrouwt vraag je het bedrijf om een pro forma factuur. Dan heb je een indruk van het geschatte schadebedrag. Je wacht met de reparatie tot je toestemming hebt van de verzekeraar.

Controleer goed de verzekeringsvoorwaarden. Kijk of stormschade is gedekt en tot welk bedrag. Vaak is het zo dat boven een bepaald bedrag de verzekeraar eerst een expert stuurt om zelf de schade op te nemen. De verzekeraar geeft vaak al aan zaken te doen met bepaalde bedrijven, zodat je al zeker bent van de betrouwbaarheid. Gezien de hoogte van het schadebedrag hoef je dan vaak niet vooruit te betalen, maar kun je wachten totdat het schadebedrag is uitgekeerd. De kans dat de dakdekker dan meer uitvoert dan nodig is om de stormschade te herstellen is dan uiterst klein. Bovendien blijf je dan buiten een eventuele discussie over de reparatie en/of de hoogte van het te betalen bedrag.

Uiteraard kun je ook een afspraak maken voor een van onze spreekuren die de Wetswinkel bijna dagelijks heeft. Neem eens een kijkje op onze website www.wetswinkelalmere.nl. Je kunt altijd bij ons terecht voor gratis advies. We laten je niet in de steek.

Kort overzicht faillissementsrecht

Ik ga kort in op de faillissementswet (Fw), surseance van betaling en de laatste aanvulling op de Faillissementswet, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

 

Een faillissement kan op twee manieren worden aangevraagd:

 1. Door het bedrijf of instelling zelf (geen advocaat nodig)
 2. Door derden (wel advocaat nodig)

De aanvraag (verzoekschriftenprocedure) dient bij de (griffie van de) rechtbank te worden ingediend.

Surseance van betaling:

Een alternatief voor faillissement is de surseance van betaling. Hierbij wordt een uitstel van betaling gegeven om te proberen het bedrijf of organisatie weer solvabel te krijgen.

De rechter kan voor maximaal 1,5 jaar uitstel van betaling verlenen voor de organisatie (onderneming, stichting of vereniging).

Door wie en onder welke voorwaarden kan een verzoek worden ingediend?

Door een derde: wanneer de schuldenaar (persoon, onderneming, stichting of vereniging):

 • is gestopt met betalen, en
 • heeft 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is voorbij).
 • Een advocaat is vereist.

Door jezelf: wanneer de onderneming, stichting of vereniging:

 • is gestopt met betalen, en
 • heeft 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is voorbij).
 • Geen advocaat nodig.
 • Verzoeker dient een formulier “eigen aangifte faillietverklaring” in bij de griffie.
 • Hierbij is van belang dat de Wsnp een mogelijke oplossing kan zijn voor een particulier.

(In het geval van een natuurlijk persoon met of zonder eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV) kun je overwegen om eerst een oplossing te vinden voor de schuldproblemen via de Wsnp. Als de persoon aan de voorwaarden voldoet, kun je een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).)

De rechtszaak:

De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk dan volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. U krijgt het vonnis toegestuurd.

 

Toewijzing

Als de rechter akkoord gaat met het verzoek:

 

Publicatie

De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in, in het faillissementsregister van de rechtbank en in het Centraal Insolventieregister (CIR). Ook wordt het vonnis bekend gemaakt in de Staatscourant.

Gevolgen van de faillietverklaring

Door de uitspraak van de rechter verliest de failliet onmiddellijk alle zeggenschap en beheer over de failliete boedel waarop beslag wordt gelegd. Daar gaat de curator over die gecontroleerd wordt door de rechter-commissaris. Ook de post wordt vanaf dat moment naar de curator gestuurd. De failliet dient alle medewerking aan de curator te verlenen. (Belangrijk om te weten: bij onbehoorlijk bestuur van een rechtspersoon is/zijn de bestuurder(s) persoonlijk aansprakelijk!)

Voor de schuldeiser:

 • hij kan zelf geen beslag meer leggen als schuldenaar
 • hij dient zijn vordering met bewijsstukken in bij de curator
 • op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met erkende vorderingen vastgesteld
 • als de curator tot betaling van schuldeisers kan overgaan, krijgt de schuldeiser betaald volgens de uitdelingslijst van de curator
 • een resterende schuld kan hij na het (einde van het) faillissement proberen te innen.

 

Wet homologatie onderhands akkoord

Met de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is per 1 januari 2021 in de Faillissementswet (Fw) de WHOA-regeling ingevoerd. Op basis hiervan kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren), als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen.

De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Bedoeling is dat deze regeling het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject versterkt. De mogelijkheid van homologatie zal hierbij dienen als ‘uiterste redmiddel’.

Wanneer vindt publicatie plaats in het register?

Publicatie in dit register vindt plaats zodra een rechter een eerste beslissing heeft genomen in de procedure om een onderhands openbaar akkoord te homologeren. De schuldenaar moet rechtbank Den Haag om deze publicatie vragen. Het gaat hierbij niet om publicatie van de beslissing zelf, maar om bepaalde gegevens. Hierbij kun je denken aan de volgende gegevens:

 • de datum van de opening van de procedure
 • de rechter die de procedure opent en het nummer van de zaak
 • gegevens over de schuldenaar zelf

Let wel:

 • De rechter heeft nu meer invloed op het proces dan vroeger.
 • In beginsel zijn faillissementszaken niet openbaar!

 

Beëindiging faillissement

Een faillissement kan eindigen:

 • na een verzoek van de curator om het faillissement op te heffen wegens een gebrek aan baten. Er zijn dan zo weinig bezittingen dat de curator geen betalingen aan schuldeisers kan doen. Na opheffing kunnen schuldeisers weer van de schuldenaar eisen dat hij de schulden betaalt.
 • als het lukt om een akkoord te sluiten met de schuldeisers. De schuldenaar hoeft dan een deel van de schulden te betalen. Na beëindiging van het faillissement kunnen schuldeisers betaling van resterende schulden niet meer afdwingen.
 • als de curator klaar is met zijn werk en er geen akkoord tot stand kwam. De curator heeft zo veel mogelijk opbrengsten verkregen. Hiermee heeft hij de schuldeisers zo veel mogelijk betaald. Schuldeisers kunnen na beëindiging weer van de schuldenaar eisen dat hij de resterende schulden betaalt.
 • als de rechter het verzoek van de schuldenaar om het faillissement om te zetten in wettelijke schuldsanering toewijst.
 • door vernietiging na verzet, hoger beroep of cassatie.

 

 

Almere, 14-04-2021

Mr. Gérard Koopal

 

 

 

 

 

Bron: Rechtspraak.nl

Kinderalimentatie en woonlasten

Er zijn verschillende websites om de kinderalimentatie te berekenen. En ik krijg steeds verschillende uitkomsten. En hoe ga je om met die woonlastenformule als de werkelijke woonlasten veel lager zijn.

 

 

Kinderalimentatie moet voldoen aan de wettelijke maatstaven. Maar de wet zegt niet hoe dat berekend moet worden. In de rechtspraak is nu een formule ontwikkeld die in verreweg de meeste gevallen wordt gehanteerd door de rechters. Eerst bereken je hoeveel de kinderen hun ouders kosten. De behoefte is afhankelijk van het gezinsinkomen toe jullie nog een gezin vormden. Die tabellen vind je op www.rechtspraak.nl Daarna bereken je hoeveel de draagkracht van beide ouders is. Bij een (gemiddeld) netto inkomens – (NBI) vanaf € 1.700 per maand: 70% [NBI- (0,3 x NBI + 1000)]. 0,3 van het NBI zijn dan de woonlasten. De uitkomst is niet het te betalen bedrag, want ook een deel wordt door omgang in natura voldaan. Als blijkt dat jullie gezamenlijke draagkracht niet voldoende is, maar de werkelijke woonlasten duurzaam een stuk lager dan die 0,3 x NBI dan mag je ook uitgaan van de werkelijke woonlasten. Dit heeft de Hoge Raad op 16 april jl. bepaald. Als er ook nog kosten voor kinderopvang zijn en samengestelde gezinnen wordt het een stuk lastiger rekenen. Ga dan naar een goede familierechtadvocaat, te vinden op www.verder-online.nl

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol

Mediation Advocaten

Hoeveel belasting betaal ik over nalatenschap als mijn partner komt te overlijden?

Partner voor de erfbelasting:[1]

Onder welk tarief erfbelasting je valt, hangt af of je als “partner voor de erfbelasting” kan worden gezien. Hiervan is sprake indien jullie (i) getrouwd te zijn, (ii) geregistreerd partner zijn, of (iii) samenwonen.

Aan het samenwonen zijn wel voorwaarden verbonden, namelijk:

 • minimaal 6 maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven Basis Registratie Personen (BRP),
 • je een notariële samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten en
 • jullie beiden meerderjarig te zijn.

Dit geldt ook wanneer je geen samenlevingsovereenkomst hebt, maar jullie wel minimaal 5 jaar op hetzelfde adres stonden ingeschreven (BRP). Dit is ook van toepassing wanneer jullie tegen jullie wil in niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven door bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis of kliniek.

 

Voorbeeld

Bij testament is A erfgenaam van B. Op het moment van overlijden van B woonden zij langer dan 6 maanden samen. Desondanks werden A en B voor de erfbelasting niet gekwalificeerd als partners omdat zij nog geen 6 maanden op hetzelfde adres stonden ingeschreven en de samenlevingsovereenkomst nog geen 6 maanden geleden was overeengekomen.

 

A schakelt met succes een specialist in: de bevoegde instantie heeft ondanks het voorgenoemde de nalatenschap onder tariefgroep I laten vallen (10 tot 20%). Het tarief zou anders 30 tot 40% (overige erfgenaam) zijn geweest (tariefgroep II,).

Dit werd gedaan omdat toepassing van de regel tot een onbillijke of onredelijke uitkomst had geleid (de zogenaamde “hardheidsclausule”). Hoewel er dus geen sprake is van partnervrijstelling.

[1] Indien de partner onder de “erfbelasting voor partners” valt, hoeft er tot een bedrag van €671.910,- (2021) geen belasting betaald te worden. Daarboven betaald de partner 10% tot 20% erfbelasting.

Handelt de overheid in strijd met het legaliteitsbeginsel?

Wat is het legaliteitsbeginsel?

Dat houdt in dat je alleen aan de wet gehouden kan worden die bestond op het moment dat je iets doet waarop die wet betrekking heeft. De overheid kan je dus niet met terugwerkende kracht iets opleggen.

Verplichte test.

Sinds eind december 2020 heeft de regering een negatieve PCR-testverklaring op Covid-19 verplicht gesteld voor alle passagiers die vanuit een risicogebied naar Nederland willen reizen. De vraag is of men wettelijk verplicht is om een negatieve PCR-testverklaring te overhandigen.

Wat vindt de rechter?

Een lid van een actiegroep spande een kort geding aan tegen deze maatregel. Hij zat vast in Tanzania omdat hij weigerde een PCR-test af te nemen omdat dit een inbreuk maakte op zijn lichamelijke integriteit. Bovendien vond hij dat er geen wettelijke grondslag voor was. Tanzania wordt gezien als een hoog-risicogebied voor Covid-19. De verdediging gaf aan dat de wet (op de publieke gezondheid) voldoende grondslag biedt om deze maatregel af te kondigen.

De kortgedingrechter was echter een andere mening toegedaan en oordeelde dat de medewerking van passagiers aan een PCR-test niet direct uit de wet kan worden afgedwongen. De betreffende wet geeft de burgemeester slechts de bevoegdheid om passagiers in quarantaine te stellen indien zij uit een risicogebied reizen. Conclusie is dus dat de Staat in strijd heeft gehandeld met het legaliteitsbeginsel.

Hoger beroep.

De Staat is in beroep gegaan en heeft de wet met spoed en goedkeuring van de Tweede Kamer aangepast. In de Wet is nu opgenomen dat de overheid van reizigers mag vergen dat zij een negatieve PCR-testverklaring overleggen alvorens zij op het vliegtuig naar Nederland stappen. Nu de wet is aangepast, heeft de Staat in beroep de zaak gewonnen. In de huidige regeling is nu opgenomen dat iedereen die vanuit een risicogebied naar Nederland wil komen, verplicht is een negatieve PCR-testverklaring te overhandigen die niet ouder mag zijn dan 72 uur.

Wat nu?

De Staat heeft dus in strijd met het legaliteitsbeginsel gehandeld. Wat kan dit nu betekenen? Hoe zal de Staat bijvoorbeeld omgaan met de passagiers die een PCR-test hebben afgenomen zonder dat zij daartoe verplicht waren? Moeten zij accepteren dat het schenden van het legaliteitsbeginsel (al is het van korte duur) zo maar kan? Zullen de benadeelden ooit een tegemoetkoming krijgen voor het dwingen van een (betaalde) PCR-test? Het zijn vragen waar wij wellicht in de toekomst antwoord op zullen krijgen.

Alparslan Sertkaya
Stichting Wetswinkel Almere

Trouwen of geregistreerd partnerschap?

Mijn vriend en ik vinden het tijd voor een volgende stap in onze relatie. Hij wil trouwen, maar ik wil een geregistreerd partnerschap (g.p.). Wat zijn de verschillen?

Van alle juridisch vaste verbintenissen in Nederland trouwt 75% en heeft 25% een geregistreerd partnerschap. Een ander deel kiest om al dan niet met een samenlevingscontract samen te wonen.

Tussen trouwen en een g.p. zit niet veel verschil. Bij een huwelijk moet je elkaar het “ja-woord” geven, bij een g.p. hoeft dat niet. Een g.p. wordt in het buitenland niet altijd erkend. Na een g.p. kan je niet alsnog met elkaar trouwen. Wel kan dit naar een huwelijk worden omgezet. Andersom kan niet. Als jullie ooit besluiten uit elkaar te gaan kan dat bij een g.p. zonder kinderen zonder rechter. Bij huwelijk of een g.p. met kinderen gaat dat altijd via de rechter. Voor jullie eventuele gezamenlijke kinderen maakt het geen verschil: de echtgenoot of g.p. is automatisch de vader en hij heeft direct samen met jou ouderlijk gezag. Erfrechtelijk maakt het ook geen verschil en in beide gevallen kan je ervoor kiezen om tevoren voorwaarden op te maken via de notaris. In beide gevallen kunnen jullie er een mooi feest van maken. De wet schrijft ook gevolgen van jullie huwelijk of g.p. voor. En de wet kan buiten jullie invloed worden gewijzigd. Een alternatief is een samenlevingscontract. Dat is maatwerk. Kinderen worden niet automatisch erkend en het gezag moet je na erkenning samen regelen. Je bent ook niet van rechtswege erfgenaam van elkaar. Kortom, je moet meer regelen, maar je weet wel wát je regelt en hebt vrijheid daarin.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol

Advocaten Mediation

 

Wie betaalt boete bij te late levering huis?

Door onze scheiding hebben wij onze woning moeten verkopen. Binnenkort is de levering bij de notaris. Maar mijn ex heeft al gezegd dat zij niet meer zal meewerken omdat zij nog geen ander huis heeft. Maar dan moet er een forse boeterente worden betaald door ons. Wie draait daar uiteindelijk voor op?

 

Als jullie je huis hebben verkocht is daarbij een levertermijn afgesproken. De koper kan jullie beiden daaraan houden. Als jouw ex niet wil meewerken aan de verkoop kan je vervangende toestemming bij de rechter vragen. Het kan zijn dat die niet op tijd komt, of dat jouw ex na de leverdatum alsnog meewerkt, waardoor jullie een boete aan de koper moeten betalen vanwege te late levering.  Bij de overdracht van de woning door de notaris wordt de laatste tijd vaak overwaarde verdeeld. Die boete komt daarop in mindering. Hierdoor betaal jij ook mee aan die boete. Maar als de woning te laat wordt geleverd omdat jouw ex dwarsligt, is het de vraag of het redelijk en billijk is dat jij daar ook voor opdraait. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat niet en heeft in een soortgelijk geval bepaald dat de niet meewerkende ex de hele boete moet betalen. En bovendien moest zij ook nog eens alle advocaatkosten hiervoor betalen.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol

Advocaten Mediation