Creditcheck NS kan slecht uitpakken

De creditcheck van de NS kan slecht uitpakken

Mijn klant moet voor zijn werk dagelijks van Hilversum naar Almere reizen en probeert bij de NS een maandabonnement af te sluiten voor deze rit.

Het lukt hem zelf niet omdat hij niet door de “ creditcheck” van de NS komt. Hij denkt dat de oorzaak is dat hij veel zwart gereisd heeft in het verleden en vraagt mij, als zijn beschermingsbewindvoerder, of er een oplossing is.

Bij mijn eerste poging om een abonnement af te sluiten wordt gemeld dat de “creditcheck” niet wordt toegepast, maar omdat automatisch incasseren van de 1e nota niet lukt wordt het abonnement gecanceld. Bij mensen die onder bewind staan is automatische incasso bijna altijd uitgeschakeld, omdat er geen stabiele financiële situatie is. NS geeft aan dat zij geen rekeningen sturen voor de 1e betaling.

Mijn tweede poging om een abonnement af te sluiten lukte niet omdat de “creditcheck” strikt werd uitgevoerd en mijn klant hieraan niet voldeed.

Bij navraag bij Focum vorderingenbeheer, het bureau waarnaar NS Reizigers mij doorstuurde, bleek dat mijn klant een vordering van Van Dijk Educatie van 14-08-2012 niet had voldaan.

Mijn klant is geboren in 1997 en op het moment dat de vordering ontstond was hij 14 jaar oud. De vordering was (waarschijnlijk) bedoeld voor zijn ouders.
Desgevraagd geeft Focum vorderingenbeheer aan dat de naam van mijn klant op de rekening stond en dat de schuldvordering daarom over is gegaan op mijn klant toen hij 18 jaar werd.

Focum vorderingenbeheer geeft aan dat mijn verzoek om betrokkene te schrappen als wanbetaler zal worden overwogen als daartoe een verzoek wordt ontvangen.

Ik vraag mij af hoeveel mensen de dupe worden van deze praktijk. Hoeveel mensen gedwongen worden om voor reizen met de NS dure dagkaarten te moeten kopen, omdat hun ouders, om wat voor reden ook, verzuimd hebben de rekening van middelbare schoolboeken te betalen.

Hans Oomes

Cliëntenbegeleider Wetswinkel Almere

Wetswinkel in gesprek met MEE IJsseloevers

De Wetswinkel in gesprek met …….. Maria de Graauw, Consulent sociaal juridische dienstverlening MEE IJsseloevers.
“Het werk van de consulent Sociaal Juridische Dienstverlening houdt in het geven van advies, informatie en voorlichting aan klanten, hun netwerk, collega’s en derden over wet- en regelgeving verband houdend met ziekte of beperking.”
Maria vertelt: “MEE staat voor een inclusieve samenleving, waarbij meedoen in de maatschappij kernwoorden zijn. Mensen met een beperking met dezelfde kansen, rechten en plichten, die allen kunnen meedoen in de samenleving net als mensen zonder beperking. Op alle levensgebieden. Geen onderscheid meer  tussen mensen met en zonder beperking bij de deelname aan (initiatieven in) de samenleving is het streven.”
Maria vervolgt over de taken van de SJD: “Naast deze informatieve en adviserende taak, is een belangrijk onderdeel van ons werk het voeren van klacht procedures, bezwaar -en soms beroepsprocedures op dat gebied. Denk bijvoorbeeld aan geschillen met het UWV over de Ziektewet, de WIA, de Wajong. Heel actueel momenteel. Maar ook het ondersteunen van klanten tijdens de Wet Poortwachter.”
Maria wijst ook op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: “ondersteunen van klanten vooral wanneer de aanvraag voor bijvoorbeeld hulp bij huishouden, individuele begeleiding is afgewezen. Het is dan de taak van de SJD om deze klanten te adviseren en eventueel te begeleiden.”
Zij vervolgt: “Dit geldt ook voor de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. En ….wanneer een aanvraag om dubbele Kinderbijslag is afgewezen door de SVB, wat kun je daar dan tegen doen?
Een andere lastige materie: de vragen over PGB in de verschillende wetten. Wanneer kom je daarvoor in aanmerking, wat kun je doen als dit wordt afgewezen?
Voor dergelijke kwesties kun je bij de consulent Sociaal Juridische Dienstverlening van MEE terecht.”
Waar vinden klanten jullie en waar kunnen de medewerkers van de Wetswinkel dergelijke hulpvragen naar doorverwijzen?
De Wetswinkel probeert zo veel mogelijk samen te werken met de diverse ketenpartners. MEE IJsseloevers is één van deze ketenpartners, waar hulpvragers bij de Wetswinkel naar kunnen worden doorverwezen om gebruik te maken van de expertise van de sociaal juridische dienstverlening van MEE.
Met dank aan Maria de Graauw voor deze heldere uitleg over het werk van de SJD.

Eigen bijdrage CAK en belasting problematiek

Eigen bijdrage CAK en belastingproblematiek bij wonen thuis of in een tehuis.

Wet op de WMO                                                                                                                Bekend zal zijn de zorg die wordt geregeld via de wet op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze zorg is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, zoals de huishoudelijke hulp. Voor deze hulp betaalt men meestal een eigen bijdrage van € 19 per maand, ongeacht hoeveel hulp er is. Deze eigen bijdrage is inkomensonafhankelijk. Andere voorzieningen: aanpassingen woning, vervoersvoorzieningen, rolstoel / scootmobiel.

De Wlz (Wet Langdurige Zorg)                                                                              Deze wet gaat uit van een andere logica: de Wlz weegt de omgeving niet mee bij het bepalen van de zorgbehoefte, de Wmo wel. Wlz-zorg is een ‘recht’ op zorg, vastgesteld op basis van harde (objectiveerbare) criteria,

Sinds 2015 geldt dat personen met een Wlz-indicatie (vroeger AWBZ) in aanmerking komen voor het verblijf in een (particulier) verpleeghuis, GHZ-instelling (gehandicaptenzorg) of GGZ-instelling (geestelijk gezondheidszorg).

De te betalen eigen bijdrage Wlz is wél inkomensafhankelijk. De LAGE eigen bijdrage varieert van € 171 tot € 900 per maand. Ook het vermogen kan hierbij een rol spelen. De HOGE eigen bijdrage is verschuldigd als men alleenstaand is óf er gekozen wordt voor de AOW voor alleenstaanden. Bij deze keuze altijd advies vragen! De hoge eigen bijdrage bedraagt maximaal € 2469 per maand. Men houdt altijd een ‘zakgeld’ over. Voor de berekening van de Lage c.q. de Hoge eigen bijdrage heeft het CAK handige berekeningstools beschikbaar op de site.

Problemen:

Wmo: op welke ondersteuning men recht heeft?  Dit wordt besproken bij het “keukentafelgesprek”. Informatie hierover bij Wijkteam (MEE-consulent).

Wlz regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Deze langdurige intensieve zorg wordt meestal aangevraagd via de huisarts. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of er aan de voorwaarden voor Wlz wordt voldaan.

De Wetswinkel kan vragen krijgen over het recht op ondersteuning/hulp. Bovenstaande informatie geeft een eerste aanzet daartoe. De regelgeving is ingewikkeld. Op het gebied van de te betalen eigen bijdrage gaat het niet altijd goed. Ook door miscommunicatie tussen CAK, Zorginstituut en SVB, met als gevolg verkeerde berekeningen en terugbetalingen door cliënten.

En er is de belastingproblematiek:

Bij het PGB (Persoonsgebonden Budget) Dit is inkomen voor de hulpverlener!

Bij de Wlz: de keuze die gemaakt kan worden bij opname partner voor de AOW voor gehuwden of de AOW voor alleenstaanden. De gevolgen die er bij de Wlz zijn voor de belastingaangifte en toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) van met name fiscaal partners.

De belastingspecialist van de Wetswinkel is ook bij de ouderenbonden specialist op de terreinen van Wlz/verpleeghuis, overlijden en toeslagen. Vanuit de Wetswinkel kan er uiteraard een beroep op hem worden gedaan op dit gebied van belastingen/toeslagen. Zeker in de verpleeghuissituatie (1 partner thuis, 1 partner op een ander adres) is deskundig advies aan te bevelen.

 

Stichting Wetswinkel Almere
Pieter Schakel

Foto’s van kind op sociale media

Sociale media zijn voor mij een manier om in contact te blijven met vrienden en familie. Ik post dus vaak foto’s van mijzelf en mijn zoon van onze gezamenlijke momenten. Ik ben trots op mijn zoon en wil dat ook laten zien aan mijn volgers. Mijn ex wil dat ik die foto’s verwijder. Mag zij dat verlangen?

Als iedereen de foto’s kan zien (openbaar account), is er ook een kans op misbruik. Geoordeeld zou kunnen worden dat dit niet in het belang is van jouw zoon. Maar als de foto’s staan op een afgeschermd account, of jouw hele account alleen zichtbaar is voor familie en een groep vrienden, kan dat anders liggen. Als in die groep mensen zitten die de foto’s zouden misbruiken zou je ook hiervoor kunnen denken dat publicatie ongewenst is. Maar als hiervoor geen aanleiding is, lijkt mij dat het plaatsen van jullie foto’s niet tegengegaan kan worden. Let bij het plaatsen van foto’s op sociale media altijd op of dat in het belang is van je kind. Als het eenmaal op “het net” staat, is het uitermate lastig dat weer te verwijderen. Je weet bovendien niet wie er een kopie van heeft gemaakt en wat daarmee wordt gedaan.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol
Advocaten Mediation

Ik ben ziek en moet re-integreren bij mijn werkgever maar wij komen er niet uit.

Een onderwerp dat de gemoederen vaak bezighoudt is de re-integratie van een zieke werknemer. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer brengt deze situatie bepaalde spanningen met zich waarin vragen worden gesteld als: wat zijn mijn verplichtingen als (zieke) werknemer?

De zieke werknemer

Het recht omtrent de zieke werknemer bestaat uit een ingewikkeld samenspel van wetten. Naast het Burgerlijk Wetboek zijn wetten als de Ziektewet en de Wet Arbeidsongeschiktheid van toepassing op casus die toezien op een zieke werknemer. De werknemer heeft namelijk een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, welke geregeld wordt door het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast heeft de zieke werknemer een aantal rechten die gebaseerd worden op de Sociale wetgeving, zoals de ziektewet en de wet arbeidsongeschiktheid.

Hoewel het arbeidsrecht hierin een primaire rol speelt, zijn de andere wetten ook van groot belang. De hoofdregel is dat de werkgever eerst het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen. Wanneer iemand geen werkgever meer heeft maar binnen vier weken ziek wordt,  dan kan deze zich ziekmelden bij het UWV. Men noemt dit de vangnetfunctie van de Ziektewet. Wanneer een tijdelijk contract afloopt tijdens de ziekte van een werknemer, dan vraagt de werkgever een uitkering op grond van de Ziektewet aan bij het UWV.

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Ziektewet, moet allereerst sprake zijn van een verzekerde. Dat ben je als je een werknemer bent. Wanneer je in loondienst bent worden er namelijk premies betaald in het kader van dergelijke sociale verzekeringen als de Ziektewet.

Naast het zijn van een verzekerde, moet je ongeschikt zijn voor je eigen werk. De reden voor ongeschikt zijn is hierbij niet relevant. Er wordt enkel gekeken of je jouw eigen werk kunt verrichten.

Tot slot mag er geen uitsluitingsgrond aanwezig zijn. Een voorbeeld van een uitsluitingsgrond is als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Binnen het sociale zekerheidsrecht bestaat namelijk de regel dat als je aanspraak kunt maken op een andere voorziening, dat je daar dan gebruik van moet maken.

Re-integratie

Er zijn aan het ontvangen van een uitkering op grond van de Ziektewet wel wat verplichtingen verbonden. Zo moet je als zieke werknemer meedoen aan re-integratie en ben je verplicht om passend werk te verrichten. Het kan dus zijn dat je werkgever jou vraagt om (tijdelijk) een andere functie te verrichten die wel passend / mogelijk is.

Over de re-integratie lopen de gemoederen regelmatig hoog op. De werknemer is het niet eens met het passende werk of de werkgever vind dat de werknemer niet voldoende zijn best doet om te re-integreren. Wanneer de re-integratie vastloopt om dergelijke redenen, dan is het mogelijk om het UWV te benaderen voor een deskundigenoordeel. Zij geven dan hun professionele oordeel over de vraag of de werknemer voldoende heeft gedaan aan zijn/haar re-integratie en of de werkgever wel voldoende heeft gedaan voor de re-integratie van de werknemer.

Een dergelijk deskundigenoordeel kan worden aangevraagd via de website van het UWV (https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-deskundigenoordeel-door-werknemer.aspx).

U kunt bij de Stichting Wetswinkel Almere terecht voor vragen over uw rechten en verplichtingen als zieke werknemer.

Mw. mr. L.C.J.M. Wörst

Senior Intaker / Algemeen Bestuurslid Stichting Wetswinkel Almere

Wetsvoorstel dubbele achternaam

Er is een wet in voorbereiding die het mogelijk maakt dat ouders hun kind een dubbele achternaam geven. Op 8 februari 2021 is een concept wetsvoorstel openbaar gemaakt ten behoeve van een zogeheten internetconsultatie. Tot 22 maart 2021 heeft iedereen opmerkingen voor verbetering van het wetsvoorstel kunnen doorgeven. Volgens de memorie van toelichting wordt met de wet tegemoetgekomen aan een toenemende vraag vanuit (een deel van) de samenleving om meer keuzevrijheid te hebben in het naamrecht. Het wetsvoorstel sluit aan bij de situatie in andere landen. Ouders in België kunnen bijv. sinds 2014 een dubbele naam aan hun kinderen geven. En in Spanje heeft iedereen automatisch een dubbele achternaam (traditioneel de eerste achternaam van de vader, gevolgd door de eerste achternaam van moederskant, maar die volgorde mag tegenwoordig ook andersom zijn).

 

De nieuwe situatie
Het huidige naamrecht geeft ouders de keuze om hun kind de naam van de ene ouder of de andere ouder te geven. De wet die nu in de maak is geeft de ouders ook de mogelijkheid om een combinatie van hun namen te kiezen. Dat geldt voor het eerste kind in een gezin dat op of na de datum van de inwerkingtreding van de wet wordt geboren. De keuze zal dan ook gelden voor eventuele volgende kinderen in een gezin.

Als ouders kiezen voor een combinatie van hun namen mogen zij zelf kiezen in welke volgorde die namen komen te staan. De dubbele achternaam mag uit niet meer dan twee namen bestaan. Er staat geen koppelteken tussen de achternamen.

 

Hoe werkt dit in de praktijk?
Ouders met de namen De Vries en Willems kunnen voor de naam van hun kind kiezen uit de volgende mogelijkheden: De Vries, Willems, De Vries Willems en Willems de Vries. En stel dat het kind de naam De Vries Willems krijgt en in de toekomst zelf een kind krijgt met iemand die ook een dubbele achternaam heeft, bijv. Groen van der Laan, dan zijn er nog veel meer opties, namelijk: De Vries Willems, Groen van der Laan, De Vries Groen, De Vries van der Laan, Willems Groen, Willems van der Laan, Groen de Vries, Groen Willems, Van der Laan de Vries of Van der Laan Willems.

Bij adoptie kan ook een combinatie gemaakt worden met de oorspronkelijke naam. Een kind met de naam Sanchez dat geadopteerd wordt door ouders De Vries en Mulder kan de volgende namen krijgen: Sanchez, De Vries, Mulder, De Vries Mulder, Mulder de Vries, De Vries Sanchez, Mulder Sanchez, Sanchez de Vries of Sanchez Mulder.

Bestaande dubbele of meervoudige achternamen (bijv. Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes) worden behandeld als enkelvoudige namen. Zo’n naam geldt dus als één naam en kan in zijn geheel worden doorgegeven, al dan niet in combinatie met een naam van de andere ouder.

 

Als geen keuze wordt gemaakt krijgen kinderen van ouders die met elkaar zijn getrouwd of elkaars geregistreerde partner zijn, net als nu het geval is, automatisch de naam van de vader of van de duomoeder.  Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de naam van de geboortemoeder.

 

Voorlopig gaat het nog maar om een wetsvoorstel. Het zal nog wel even duren voordat er een definitieve wet op tafel ligt.

 

Corina Valkenburg

Stichting Wetswinkel Almere

Hoe krijg ik in woning geïnvesteerde geld terug van ex?

Tien jaar geleden heb ik samen met mijn partner een woning gekocht. Ik heb hier nog veel eigen geld in gestopt en voor het restant hebben we samen een hypotheek. We hebben besloten uit elkaar te gaan. Ik blijf in het huis en hij wilt de helft van de overwaarde. Maar hoe krijg ik mijn eigen geld terug. We hebben niets op papier gezet en zijn niet getrouwd.

Je vraagt dus hoe het wettelijk is geregeld als je samen niets hebt afgesproken. Als je samen een woning koopt, is dat een “eenvoudige gemeenschap”. Ieder hoort voor de helft bij te dragen in de lasten daarvan, tenzij jullie anders hebben afgesproken. Is dat niet gebeurd, dan heb jij vanaf het moment dat jij meer hebt betaald een vordering voor de helft op jouw partner. Deze vordering verjaart na vijf jaar. Ik kan mij voorstellen dat het binnen een goede relatie niet prettig is om dit geld op te eisen. Of misschien heeft jouw partner het geld niet. Maar die verjaring kan je binnen die 5 jaar stuiten. Dat moet om bewijsredenen schriftelijk of per email. Stuiting is steeds voor de duur van de verjaringstermijn. Als jullie tien jaar geleden het huis hebben gekocht, is jouw vordering zonder stuiting vijf jaar geleden al verjaard. Juridisch kan er niets worden afgedwongen. Mogelijk dat jouw partner wel een morele druk ervaart en betaling kan worden afgesproken. Waren jullie getrouwd geweest dan is er een huwelijksgoederengemeenschap. Hiervoor zijn andere wettelijke bepalingen. Bij een ongelijke inbreng is het altijd verstandig om afspraken te maken en deze te ondertekenen. Zonder huwelijk kan dat in een overeenkomst, waarin je het bedrag, de termijn van betaling en eventuele rente vastlegt en wellicht nog een aandeel in de waardevermeerdering/vermindering. Met een huwelijk gaat dat via huwelijkse voorwaarden.

Ingrid Maste
Hillen van Tol
Advocaten Mediators

Wetswinkel Almere introduceert Handboek voor Professionals voor wijkteams

In juni 2021 is de Wetswinkel Almere begonnen met stapsgewijze uitrol van het Handboek voor Professionals bij de maatschappelijk werkers bij de wijkteams in Almere.

Het Handboek geeft zowel ketenpartners (in dit eerste geval de maatschappelijk werkers) én onze eigen vrijwilligers stapsgewijze aandachtspunten om te komen tot een goed (juridisch) advies. Andere juridische terreinen, denk daarbij aan bijvoorbeeld arbeidsrecht, erfrecht, schulden, enz. zijn klaar en worden al door onze vrijwilligers gebruikt.

Digitale doorverwijzing
Het Handboek heeft ook de mogelijkheid om cliënt digitaal door te verwijzen naar de Wetswinkel én te volgen, mits cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. Heel handig als de Wetswinkel cliënt voor verdere begeleiding weer terugverwijst naar maatschappelijk werk.
En de eerste cliënten zijn inmiddels digitaal doorverwezen. Een maatschappelijk werker hierover: ” Afgelopen tijd al twee doorverwijzingen kunnen doen, echt heel prettig werken op deze manier! En ook professioneel.”

Strijd met andere ouder

Al jarenlang werkt de moeder van mijn kinderen mij tegen. We hebben steeds ruzies en daarbij wordt het belang van de kinderen uit het oog verloren. Ik wil gewoon rust. Kan ik nu eenhoofdig gezag vragen om van haar gezeur af te zijn?

Als er zoveel strijd is dat de kinderen “klem en verloren” raken, is dat een grond voor eenhoofdig gezag. Maar de kans is groot dat de andere ouder daar net zo over denkt, en ook voor het eenhoofdig gezag gaat. Je vraagt daarmee dus om beëindiging van het gezag van de ander. In dat geval loop je het risico dat de rechter beide verzoeken zodanig toewijst, dat geen van jullie het gezag heeft. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland in december 2019 nog gedaan en heeft de kinderen onder toezicht geplaatst. En dan lig je zelf ook onder een soort vergrootglas. Voor de kinderen moet het heel erg zijn als hun ouders steeds ruzie hebben. Misschien lukt het nog om onder leiding van een professional je rol als ouders (samen) te kunnen vervullen. Want met deze strijd bereik je meestal niets. Je kan je samen aanmelden voor ouderschapsbemiddeling via het wijkteam of huisarts. Voor ouders waar de samenwerking niet zo is geëscaleerd: ga op tijd praten, al dan niet via een ervaren mediator en/of orthopedagoog. Bij juridische procedures loop je altijd een risico.  En de uitkomst kan anders zijn dan je hebt gevraagd.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol

Advocaten Mediators

Schadeherstel met een addertje onder het gras

Met een zonnige week achter de rug en met misschien meer mooi weer op komst, denk je niet snel aan storm en regen. Soms kan het echter wel flink stormen en regenen, waardoor schade kan ontstaan aan bijvoorbeeld je dak. Met als gevolg daarvan waterschade in je slaapkamer.

Dat kan een garantie zijn voor meer narigheid als je de schade laat herstellen en je door het bedrijf en de verzekeringsmaatschappij op het verkeerde been wordt gezet.

Na een flinke avondstorm en een gelijktijdige hoosbui ontstaat er schade aan je dak waardoor je lekkage krijgt in de slaapkamer. De volgende dag neem je contact op met de verzekeraar. Deze raadt je aan contact op te nemen met een dakdekkersbedrijf en deze de schade te laten repareren. Na enig onderzoek neem je contact op met zo’n bedrijf. De dakdekker geeft aan, dat de schade erger is dan het lijkt en raadt aan de hele dankrand te vernieuwen. Wat weet jij daarvan? Je bent immers niet deskundig en je stemt toe. De factuur betaal je en stuur je in naar de verzekeraar ter betaling.

De verzekeraar vindt het bedrag nogal hoog en stuurt (achteraf) een expert om een en ander op te nemen. De expert is het dak niet op geweest, maar heeft op Google gekeken en zo de inspectie uitgevoerd. Hij stelt vast dat de dakdekker veel meer heeft gedaan dan nodig was om de stormschade te herstellen en betaalt maar 25% van het door jou betaalde bedrag uit.

Ondertussen is de lekkage niet opgelost. Het lekt nog steeds, dus de dakdekker wordt aangesproken. Je geeft ook aan dat hij meer heeft gedaan dan nodig was volgens de expert van de verzekeraar. Hij ontkent en weigert het meer betaalde dan de uitkering van de verzekeraar terug te betalen. Ook herstelt hij de lekkage niet. Wat nu en hoe kun je proberen dat te voorkomen, mocht je in deze situatie terechtkomen?

Er van uitgaande dat stormschade is verzekerd, zal je de verzekeraar moet aanschrijven en aangeven dat zij contact op moeten nemen met de dakdekker om dat onderling te regelen. Als verzekerde zou je niet tussen hen in moeten zitten. De dakdekker moet je een ingebrekestelling sturen en hem daarin gelegenheid geven het probleem alsnog te herstellen.

Hoe voorkom je dat je in dezer situatie terecht komt? Neem contact op met een dakdekker en controleer zo goed als mogelijk of dit een betrouwbaar bedrijf is en bijvoorbeeld is aangesloten bij een brancheorganisatie. Ook kun je kijken bij een consumentenforum op internet zoals de Consumentenbond of Kassa. Als je dat vertrouwt vraag je het bedrijf om een pro forma factuur. Dan heb je een indruk van het geschatte schadebedrag. Je wacht met de reparatie tot je toestemming hebt van de verzekeraar.

Controleer goed de verzekeringsvoorwaarden. Kijk of stormschade is gedekt en tot welk bedrag. Vaak is het zo dat boven een bepaald bedrag de verzekeraar eerst een expert stuurt om zelf de schade op te nemen. De verzekeraar geeft vaak al aan zaken te doen met bepaalde bedrijven, zodat je al zeker bent van de betrouwbaarheid. Gezien de hoogte van het schadebedrag hoef je dan vaak niet vooruit te betalen, maar kun je wachten totdat het schadebedrag is uitgekeerd. De kans dat de dakdekker dan meer uitvoert dan nodig is om de stormschade te herstellen is dan uiterst klein. Bovendien blijf je dan buiten een eventuele discussie over de reparatie en/of de hoogte van het te betalen bedrag.

Uiteraard kun je ook een afspraak maken voor een van onze spreekuren die de Wetswinkel bijna dagelijks heeft. Neem eens een kijkje op onze website www.wetswinkelalmere.nl. Je kunt altijd bij ons terecht voor gratis advies. We laten je niet in de steek.