RECHT OP BELONING VOOR OPKNAPPEN HUIS EX ?

Wij zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Deze houden in dat wij ieder jaar moeten verrekenen wat de een teveel en de ander te weinig heeft bijgedragen aan onze huishouding. Dat hebben wij ook keurig gedaan. We overwegen te gaan scheiden. Afgelopen paar jaar heb ik heel veel tijd gestoken om het huis van mijn echtgenote op te knappen. Kan ik dat nog bij haar in rekening brengen?

Bij een periodiek verrekenbeding kijk je wat je financieel had moeten bijdragen en hoeveel je feitelijk hebt bijgedragen. Veel stelletjes hebben weliswaar huwelijkse voorwaarden, maar leven daar niet naar. En aan het eind kan dat vervelende en niet gewenste consequenties hebben. Het eind van het huwelijk kan komen door scheiding, maar ook door overlijden. Het is daarom heel verstandig dat jullie jaarlijks verrekenen. Afgelopen tijd heb je veel verbouwd in het huis dat eigendom is van jouw echtgenote. Ik begrijp dat jij een vergoeding wil hebben voor de arbeid. Het is vaste jurisprudentie (uitspraken van rechters) dat arbeid niet voor verdeling of verrekening vatbaar is. Dan zou je nog kunnen denken dat je echtgenote misschien ongerechtvaardigd is verrijkt door jouw inzet. Daarvan is alleen sprake, als jij daardoor bent verarmd. Het leveren van arbeid levert geen verarming op. Dat is zeer waarschijnlijk wel het geval als jij ook materialen hebt gekocht van jouw privégeld en de woning daardoor in waarde is gestegen. Die hoort zij dan aan jou te vergoeden, tenzij de huwelijkse voorwaarden daarover iets anders regelen. Huwelijkse voorwaarden is maatwerk. Als je wil trouwen met deze voorwaarden, maak dan alleen afspraken die na te komen zijn en doe dat dan ook. Ook tijdens het huwelijk kan je huwelijkse voorwaarden maken, wijzigen of opheffen. Het kan natuurlijk dat jouw echtgenote het waardeert dat jij haar woning hebt opgeknapt en jou daarvoor toch een vergoeding zal geven. Maatwerk bij scheiding kan je krijgen door gebruik te maken van mediation bij een vFAS-advocaat/mediator.

Het laatste kwartaal 2019 geldt bij ons kantoor het actietarief van € 160 ex btw//€ 193,60 incl voor alle specialistische hulp binnen het familierecht en kinderontvoeringszaken. Zie mijn column van week 40.

Ingrid Maste
Hillen van Tol advocatuur en mediation

Verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

Einde slapend dienstverband

Door Ashley Maqsood

De Hoge Raad heeft op 8 november antwoord gegevenop prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Wat is een slapend dienstverband?
Na twee jaar ziekte kan een werkgever ervoor kiezen om het dienstverband van een zieke werknemer niet te beëindigen maar voort te laten bestaan. Op dat moment werkt de langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet meer, maar blijft de werknemer wel in dienst bij de werkgever. De werkgever kan hiervoor kiezen zodat de betaling van de transitievergoeding wordt uitgesteld. De wettelijke transitievergoeding wordt namelijk pas uitbetaald bij beëindiging van het dienstverband.  Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

De zaak
De rechtbank Limburg heeft in een vonnis van 10 april 2019 prejudiciële vragen gesteld over de vraag of een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord dient te gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’ met betaling van de transitievergoeding. De werknemer werd door zijn werkgever slapend in dienst gehouden en ontving dus geen loon meer. De werknemer eiste schadevergoeding, omdat zijn werkgever niet bereid was het slapende dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding aan hem uit te betalen. 

Uitspraak Hoge Raad
De advocaat-generaal heeft op 18 september 2019 een advies over de prejudiciële vragen aan de Hoge Raad uitgebracht. Zij is van mening dat een werkgever in beginsel verplicht is om bij verzoek van de werknemer, een slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. De Hoge Raad oordeelt in lijn met het advies van de advocaat-generaal. Met de nieuwe Regeling compensatie transitievergoeding is geregeld dat werkgevers vanaf 2020 door het UWV worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.  De werkgever hoeft dus niet meer ‘financiële gevolgen’ te ondervinden door uitbetaling van de transitievergoeding. Daarnaast voorkomt de regeling dat de zieke werknemers lang in onzekerheid blijven. Volgens de Hoge Raad is het duidelijk dat de wetgever af wil van de slapende dienstverbanden. Een werkgever mag een werknemer dus niet meer in een slapend dienstverband houden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er uitzicht is op re-integratie en dit kan leiden tot volledig herstel.

zieke werknemer mist pensioenopbouw

Pensioen: medewerker ziek uit dienst. Meld het!

Medewerkers die ziek uit dienst gaan hebben, hoe kort hun dienstverband ook heeft geduurd, na twee jaar ziekte recht op doorbetaling van hun pensioenpremie door de verzekeraar. Dat heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdelijk dienstverband

Stel uw medewerker heeft een tijdelijk dienstverband en meldt zich een maand voor de einddatum ziek. U doet er in die maand alles aan om uw medewerker weer aan het werk te krijgen maar u kunt niet voorkomen dat hij arbeidsongeschikt uit dienst gaat. U geeft de uitdiensttreding netjes door maar u vermeldt daarbij niet dat hij ziek is.

Uw medewerker mist pensioenopbouw

Twee jaar na de eerste ziektedag ontstaat het recht op doorbetaling van de pensioenpremie bij de uitvoerder waar ú de pensioenregeling heeft. De uitvoerder weet echter niet dat hij ziek is en de kans is groot dat u dit niet alsnog meldt. Het is immers niet meer uw medewerker. Maar hij zal zich zelf ook niet melden bij de uitvoerder. Simpelweg omdat hij zich er niet bewust van is. Het gevolg: hij mist pensioenopbouw waar hij wél recht op heeft.

Meld het

Geef dus bij de uitdiensttreding aan ons door dat hij ziek is. Dan houden wij het verder in de gaten en voorkomt u dat uw ex-medewerker pensioenopbouw mist.

Bron: website Pensioen Bureau Midden Nederland

pensioen driedaagse

Begin november heeft de Wetswinkel voor de tweede keer deelgenomen aan de pensioen driedaagse in de hal van het stadhuis. Evenals vorig jaar was dit succesvol en hebben we een aantal mensen kunnen helpen. Met dank aan Gérard Koopal en Pieter Schakel.

verandering in alimentatie

Per 1 januari 2020 veranderen de regels. De duur van de alimentatie wordt korter (in beginsel 5 jaar). Nu is dat nog 12 jaar.

Wordt het verzoek tot echtscheiding nog dit jaar door jouw advocaat ingediend bij de rechtbank, dan blijven de huidige regels gelden. Stuurt de advocaat het verzoek ná 31 december a.s. in, dan gelden de nieuwe regels.

Voor de partij die moet betalen is het dus beter om te wachten met het starten van de echtscheiding. Voor de ontvanger juist niet.

mr. Gérard Koopal
senior jurist Wetswinkel Almere

opnieuw bijdrage bij nieuwe advocaat

Voor een opvolgend advocaat van een ander kantoor ( de tweede advocaat) moet opnieuw een eigen bijdrage worden betaald. Het wordt gezien als een nieuw deskundigenoordeel. Voor een tweede opvolgend deskundigenoordeel (= de derde advocaat) verstrekt de raad voor rechtsbijstand geen opvolgingstoevoeging, tenzij sprake is van een overname vanwege dwingende redenen (bijvoorbeeld als de advocaat stopt of overleden is). Rechtsbijstand moet immers doelmatig worden gegeven. De overdracht van een dossier van de één naar de andere advocaat kan ondoelmatigheid in de hand werken. Bij een derde advocaat in dezelfde zaak wordt de overname afgewezen. ( de Raad ziet dit als shoppen).

Kopen op Marktplaats.nl. Ben je verplicht de koop af te nemen?

Stel je ziet een leuk artikel op Marktplaats.nl en doet een bod. De verkoper accepteert je bod.

Ben je dan verplicht om het gekochte artikel af te nemen?  Volgens een uitspraak van de kantonrechter van de  rechtbank Amsterdam is dat niet het geval.

In de huidige gebruiksvoorwaarden van Marktplaats.nl is te lezen dat een aanbod en/of aanvaarding niet bindend is dus dat je er niet aan gehouden kunt worden te leveren of af te nemen. In de gebruiksvoorwaarden van Marktplaats.nl staat namelijk het volgende: “Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een advertentie niet bindend. Een adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop”.  

Gebruikers van Marktplaats.nl zijn aan deze voorwaarden gebonden hetgeen betekent dat zowel de koper als de verkoper vrij zijn om van de koop af te zien.

Dat het ook anders kan zijn op soortgelijke sites, waar goederen of diensten aangeboden worden, bewijst o.a. Catawiki. In hun voorwaarden staat dat zowel koper als verkoper wél gebonden zijn aan het aanbod alsmede de aanvaarding. Een eenmaal gedaan bod is hier dus wel bindend en dien je deze af te nemen.

Kijk dus goed naar de voorwaarden als je gebruik maakt van een site waarop goederen en diensten worden aangeboden. (Overigens, sommige sites brengen extra kosten in rekening bij koop/verkoop. Hou daar ook rekening mee!)

Mr. Gérard Koopal

Senior intaker Wetswinkel Almere

KINDERALIMENTATIE MAROKKAANSE KINDEREN

Door Ingrid Maste

Dit keer een waarschuwing voor Marokkaanse vaders die kinderalimentatie betalen. Wanneer ouders in Nederland gaan scheiden en ook de Marokkaanse nationaliteit hebben, is de Nederlandse rechter bevoegd om kinderalimentatie vast te stellen. Dat gebeurt ook in bijna alle gevallen. Soms vraagt de ouder waar de kinderen bij wonen [meestal de moeder] ook nog eens bij de Marokkaanse rechter kinderalimentatie. Ook als je keurig de Nederlandse kinderalimentatie betaalt die door de Nederlandse rechter is vastgesteld. Marokkanen mogen altijd in Marokko procederen. En daar zijn alleen vaders onderhoudsplichtig, waarbij de overheid geen bijdrage van de moeder verwacht. De alimentatiebedragen liggen in Marokko daarom vaak flink hoger, ook omdat ze daar geen kinderbijslag en toeslagen kennen. Het ziet er naar uit dat de meeste verzoeken in Marokko worden toegekend en vaak ook met terugwerkende kracht. Als de Marokkaanse rechter kinderalimentatie oplegt, en je betaalt die niet, kan je grote problemen krijgen als je het land bezoekt. Mijn advies is om bij de Nederlandse echtscheiding ook de Mudwannah te laten toepassen, waarmee je de beslissing in Marokko kan laten erkennen. Met die erkenning kan je bij de Marokkaanse rechter verweer voeren tegen de kinderalimentatie.

Binnen de Europese Unie kan deze situatie niet voorkomen. Via verdragen is geregeld dat de rechter in het woonland van het kind bevoegd is. En via die verdragen is ook geregeld dat de uitspraken van rechters binnen de EU onderling worden erkend.

TOPADVOCAAT VOOR ACTIETARIEF

Nu is je kans om een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen tegen een actietarief. Dit tarief ligt € 46 per uur lager dan normaal en geldt voor de eerste 25 uur. Waarom deze actie? Uit onafhankelijk onderzoek door een overheidscommissie is gebleken dat advocaten die met gefinancierde rechtsbijstand werken al jaren fors onderbetaald worden en dat zij een te laag inkomen krijgen. Advocaten krijgen voor een echtscheiding op tegenspraak maar 10 punten. Per punt ontvangen we ongeveer € 108 Bruto. Een gemiddelde echtscheiding op tegenspraak kost mij 25 uur. Dat betekent dat we circa € 43 per uur bruto verdienen. Daar moet dan nog van af de belasting, de verplichte contributies aan de Orde van Advocaten, de kantoorkosten, huisvesting, verplichte cursussen, pensioenvoorzieningen en personeelskosten. de Raad voor Rechtsbijstand eist voor deze fooi als beloning wél dat we zijn gespecialiseerd. Voor heel veel werkzaamheden wordt geen vergoeding toegekend. Als reiskostenvergoeding om naar een zitting te gaan ontvangen we € 0,09 per kilometer. Een treinkaartje kost meer. Naast de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage mogen we geen (extra) vergoeding voor ons werk vragen aan de cliënten. En als een advocaat veel tijd steekt om in onderling overleg een scheiding goed tot stand te brengen en zelfs een mooi convenant op te stellen, wordt de vergoeding zelfs gekort met drie punten! De minister weigert sociaal advocaten meer te betalen. Daarom zal ik als actie de laatste drie maanden van dit jaar geen cliënten op basis van gefinancierde rechtsbijstand aannemen, maar hanteer ik voor nieuwe én bestaande cliënten mijn actietarief van € 160 ex btw/€ 193,60 inclusief btw per uur voor de eerste 25 uur vanaf 1 oktober 2019. Ik reken geen kantoorkosten.

Wanneer ben ik medehuurder van een woning?

foto: The Balance

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en huurt uw partner een woning dan bent u automatisch medehuurder voor de duur dat u in dezelfde woning woont (hoofdverblijf heeft in de woning).

Op het moment dat de huurder uit de woning vertrekt dan wordt de medehuurder automatisch huurder. Dit geldt ook in het geval dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten is maar u partner al in de woning woonde (huurovereenkomst bestond al).

Heeft u kinderen of een partner waarmee u geen huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gesloten? Dan is deze persoon niet automatisch medehuurder. U zult in dat geval een verzoek in moeten dienen bij de verhuurder voor medehuurderschap.

Wat zijn de gevolgen van medehuurderschap?

De medehuurder is samen met de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voorvloeiende verplichtingen, zoals het tijdig betalen van de huur.  Het is dus niet zo dat de huurder en medehuurder allebei voor de helft van de huurprijs aansprakelijk zijn maar zij zijn beide volledig aansprakelijk voor het volledige bedrag van de huur, ook wel hoofdelijk aansprakelijkheid genoemd.

Het is dus altijd van belang dat wanneer u medehuurder of huurder bent en niet meer in de woning woont, u dit kenbaar maakt aan de verhuurder. Doet u dit niet en de huurder of medehuurder betaalt bijvoorbeeld zijn of haar huur niet, dan blijft u ook hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de huur(achterstand).

Heeft u een vraag over huurrecht of een andere juridische vraag? Dan bent u altijd welkom op één van onze spreekuren.