Kort overzicht faillissementsrecht

Ik ga kort in op de faillissementswet (Fw), surseance van betaling en de laatste aanvulling op de Faillissementswet, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

 

Een faillissement kan op twee manieren worden aangevraagd:

 1. Door het bedrijf of instelling zelf (geen advocaat nodig)
 2. Door derden (wel advocaat nodig)

De aanvraag (verzoekschriftenprocedure) dient bij de (griffie van de) rechtbank te worden ingediend.

Surseance van betaling:

Een alternatief voor faillissement is de surseance van betaling. Hierbij wordt een uitstel van betaling gegeven om te proberen het bedrijf of organisatie weer solvabel te krijgen.

De rechter kan voor maximaal 1,5 jaar uitstel van betaling verlenen voor de organisatie (onderneming, stichting of vereniging).

Door wie en onder welke voorwaarden kan een verzoek worden ingediend?

Door een derde: wanneer de schuldenaar (persoon, onderneming, stichting of vereniging):

 • is gestopt met betalen, en
 • heeft 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is voorbij).
 • Een advocaat is vereist.

Door jezelf: wanneer de onderneming, stichting of vereniging:

 • is gestopt met betalen, en
 • heeft 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is voorbij).
 • Geen advocaat nodig.
 • Verzoeker dient een formulier “eigen aangifte faillietverklaring” in bij de griffie.
 • Hierbij is van belang dat de Wsnp een mogelijke oplossing kan zijn voor een particulier.

(In het geval van een natuurlijk persoon met of zonder eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV) kun je overwegen om eerst een oplossing te vinden voor de schuldproblemen via de Wsnp. Als de persoon aan de voorwaarden voldoet, kun je een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).)

De rechtszaak:

De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk dan volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. U krijgt het vonnis toegestuurd.

 

Toewijzing

Als de rechter akkoord gaat met het verzoek:

 

Publicatie

De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in, in het faillissementsregister van de rechtbank en in het Centraal Insolventieregister (CIR). Ook wordt het vonnis bekend gemaakt in de Staatscourant.

Gevolgen van de faillietverklaring

Door de uitspraak van de rechter verliest de failliet onmiddellijk alle zeggenschap en beheer over de failliete boedel waarop beslag wordt gelegd. Daar gaat de curator over die gecontroleerd wordt door de rechter-commissaris. Ook de post wordt vanaf dat moment naar de curator gestuurd. De failliet dient alle medewerking aan de curator te verlenen. (Belangrijk om te weten: bij onbehoorlijk bestuur van een rechtspersoon is/zijn de bestuurder(s) persoonlijk aansprakelijk!)

Voor de schuldeiser:

 • hij kan zelf geen beslag meer leggen als schuldenaar
 • hij dient zijn vordering met bewijsstukken in bij de curator
 • op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met erkende vorderingen vastgesteld
 • als de curator tot betaling van schuldeisers kan overgaan, krijgt de schuldeiser betaald volgens de uitdelingslijst van de curator
 • een resterende schuld kan hij na het (einde van het) faillissement proberen te innen.

 

Wet homologatie onderhands akkoord

Met de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is per 1 januari 2021 in de Faillissementswet (Fw) de WHOA-regeling ingevoerd. Op basis hiervan kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren), als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen.

De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Bedoeling is dat deze regeling het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject versterkt. De mogelijkheid van homologatie zal hierbij dienen als ‘uiterste redmiddel’.

Wanneer vindt publicatie plaats in het register?

Publicatie in dit register vindt plaats zodra een rechter een eerste beslissing heeft genomen in de procedure om een onderhands openbaar akkoord te homologeren. De schuldenaar moet rechtbank Den Haag om deze publicatie vragen. Het gaat hierbij niet om publicatie van de beslissing zelf, maar om bepaalde gegevens. Hierbij kun je denken aan de volgende gegevens:

 • de datum van de opening van de procedure
 • de rechter die de procedure opent en het nummer van de zaak
 • gegevens over de schuldenaar zelf

Let wel:

 • De rechter heeft nu meer invloed op het proces dan vroeger.
 • In beginsel zijn faillissementszaken niet openbaar!

 

Beëindiging faillissement

Een faillissement kan eindigen:

 • na een verzoek van de curator om het faillissement op te heffen wegens een gebrek aan baten. Er zijn dan zo weinig bezittingen dat de curator geen betalingen aan schuldeisers kan doen. Na opheffing kunnen schuldeisers weer van de schuldenaar eisen dat hij de schulden betaalt.
 • als het lukt om een akkoord te sluiten met de schuldeisers. De schuldenaar hoeft dan een deel van de schulden te betalen. Na beëindiging van het faillissement kunnen schuldeisers betaling van resterende schulden niet meer afdwingen.
 • als de curator klaar is met zijn werk en er geen akkoord tot stand kwam. De curator heeft zo veel mogelijk opbrengsten verkregen. Hiermee heeft hij de schuldeisers zo veel mogelijk betaald. Schuldeisers kunnen na beëindiging weer van de schuldenaar eisen dat hij de resterende schulden betaalt.
 • als de rechter het verzoek van de schuldenaar om het faillissement om te zetten in wettelijke schuldsanering toewijst.
 • door vernietiging na verzet, hoger beroep of cassatie.

 

 

Almere, 14-04-2021

Mr. Gérard Koopal

 

 

 

 

 

Bron: Rechtspraak.nl