Privacystatement

Stichting Wetswinkel Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zo wordt uitgelegd welke gegevens wij opslaan en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Wij zullen de privacyverklaring wijzigen indien er wetswijzigingen zijn.
Stichting Wetswinkel Almere houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Enkel uw persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten (vergetelheid, inzage, rectificatie, beperking, verwijdering van de verwerking en bezwaar) omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zullen wijzen en deze respecteren.
Als Stichting Wetswinkel Almere zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen over iets anders kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Wetswinkel Almere
‘s-Hertogenboschplein 8
1324 WB Almere
info@wetswinkelalmere.nl

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ
De volgende persoonsgegevens worden door Stichting Wetswinkel Almere verwerkt ten behoeve van de doeleinden genoemd op de volgende bladzijde:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Woonplaats.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Wetswinkel Almere verwerkt zodat wij:

 • Uw dossier kunnen raadplegen indien u terugkomt voor verdere begeleiding;
 • Iets voor u willen uitzoeken en daar later op willen terugkomen bij u;
 • Na overleg met u een andere instantie benaderen om uw situatie te bespreken en/of verdere hulp te vragen;
 • U kunnen doorverwijzen naar een collega hulpverlener binnen én buiten onze organisatie.

VERSTREKKING AAN EN VAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven redenen.
Wij kunnen de hulp van een derde partij inschakelen om u meer (juridische) hulp te bieden en u verder te begeleiden met uw probleem. In sommige gevallen zijn wij namelijk niet de juiste instantie om u verder te helpen. Wij willen u graag helpen om bij de juiste instantie terecht te komen.
Ook is het mogelijk om uw gegevens via een derde te verkrijgen. Wij zullen het uiteraard met u bespreken en u om toestemming vragen indien wij informatie willen opvragen ten behoeve van de hulpverlening.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere instanties wanneer u ons daar geen schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij mogen gegevens verstrekken aan andere partijen als daar een wettelijke basis voor is. Denk hierbij aan het Openbaar Ministerie. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor, naast eigen toestemming, ook schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Stichting Wetswinkel Almere bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Hierbij kijken wij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

BEVEILIGING
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Wetswinkel Almere van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen, evalueren en bespreken regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij zijn op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving (AVG) met betrekking tot bescherming van uw persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U mag ons altijd verzoeken om uw (schriftelijke) toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het e-mailadres: info@wetswinkelalmere.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.