Kind wil niks met vader te maken hebben, reden tot stopzetten alimentatie?

Het zal niet de eerste keer zijn dat een kind na een echtscheiding zich meer tot één van de ouders trekt. Bijvoorbeeld omdat het kind het de andere ouder kwalijk neemt dat de scheiding heeft plaatsgevonden. We kennen allemaal de verplichting tot het betaling van alimentatie, maar blijft die verplichting ook staan wanneer een kind niks met de alimentatieplichtige te maken wil hebben?

De rechter is hier kort over. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is geoordeeld dat het feit dat een kind geen contact wil met de alimentatieplichtige niet af doet aan deze verplichting.

In de zaak van een jongmeerderjarige tegen haar vader had de vader aangevoerd dat van hem niet kon worden verwacht dat hij alimentatie zou betalen omdat de dochter er bewust voor kiest om geen contact met de man te hebben. De dochter in kwestie wil geen contact met de man en wil zich losmaken van hem en niets meer met hem te maken hebben. De man doet hiermee een beroep op hetgeen bepaald in artikel 1:399 van ons Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat de mogelijkheid opgenomen voor de rechter om de alimentatieverplichting te matigen op grond van zodanige gedragingen van het kind, dat verstrekking van levensonderhoud naar redelijkheid niet of niet ten volle kan worden gevergd.

Het hof kwam tot het oordeel dat de man onvoldoende heeft geconcretiseerd welke gedragingen van de jongmeerderjarige dochter ertoe zouden leiden dat de man niet redelijkerwijs meer verplicht kan zijn om een bijdrage aan de dochter te betalen. Het enkele feit dat de dochter ervoor kiest om geen contact met de man te hebben is naar het oordeel van het hof daarvoor onvoldoende.

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden 25 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6210