Belastingproblematiek bij wonen thuis of in een tehuis

Eigen bijdrage CAK en belastingproblematiek bij wonen thuis of in een tehuis.

Wet op de WMO                                                                                                                Bekend zal zijn de zorg die wordt geregeld via de wet op de Wmo. Gemeenten ondersteunen mensen en ouderen met een ziekte of beperking. Deze mensen wonen thuis. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in de maatschappij. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Veelvoorkomend is de huishoudelijke hulp. Meestal 2 of 3 uur per week. Voor deze hulp / ondersteuning betaalt men meestal een eigen bijdrage van € 19 per maand, ongeacht hoeveel hulp er is. Deze eigen bijdrage is sinds een aantal jaren inkomensonafhankelijk. Andere ‘maatwerkhulp’ voorzieningen zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning, vervoersvoorzieningen, dagbesteding, rolstoel / scootmobiel.

De Wlz (Wet Langdurige Zorg)                                                                              Deze wet gaat uit van een andere logica: de Wlz weegt de omgeving niet mee bij het bepalen van de zorgbehoefte, de Wmo wel. Wlz-zorg is een ‘recht’ op zorg dat wordt vastgesteld op basis van harde (objectiveerbare) criteria,

Sinds 2015 geldt dat personen met een Wlz-indicatie (vroeger AWBZ) in aanmerking komen voor het verblijf in een (particulier) verpleeghuis, GHZ-instelling (gehandicaptenzorg) of GGZ-instelling (geestelijk gezondheidszorg).

De te betalen eigen bijdrage Wlz is wél inkomensafhankelijk. De LAGE eigen bijdrage varieert van € 171 tot € 900 per maand. Het vermogen kan hierbij een rol spelen. De HOGE eigen bijdrage is verschuldigd als men alleenstaand is óf er gekozen wordt voor de AOW voor alleenstaanden. Bij deze keuze altijd advies vragen! De hoge eigen bijdrage bedraagt maximaal € 2469 per maand. Men houdt altijd een ‘zakgeld’ over. Voor de berekening van de Lage c.q. de Hoge eigen bijdrage heeft het CAK handige berekeningstools beschikbaar op de site.

 

Problemen

Problemen bij het wonen thuis kunnen vragen zijn op welke ondersteuning men recht heeft. Bekend is hierbij het keukentafelgesprek. De hulpvrager, een gespreksvoerder van de gemeente, een Wmo- of jeugdconsulent, medewerker wijkteam en/of de mantelzorger kunnen bij dit gesprek aanwezig zijn.

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Deze langdurige intensieve zorg wordt meestal aangevraagd via de huisarts. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of er aan de voorwaarden voor Wlz wordt voldaan. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt o.a. op wens gegeven door het Zorgkantoor of door een derde partij zoals de stichting MEE.

 

De Wetswinkel kan vragen krijgen over het recht op ondersteuning / hulp. Bovenstaande informatie geeft een eerste aanzet daartoe. De regelgeving is ingewikkeld: hoofdzaken, bijzaken, allerlei uitzonderingen. Op het gebied van de te betalen eigen bijdrage gaat het niet altijd goed. Berucht is hierbij de miscommunicatie tussen CAK, Zorginstituut, SVB. Waardoor er verkeerde berekeningen worden gemaakt of bedragen moeten worden terugbetaald.                En er is de belastingproblematiek. Te beginnen bij het Persoonsgebonden Budget (is inkomen voor de hulpverlener) Of in de Wlz: de keuze die gemaakt kan worden voor de AOW voor gehuwden of de AOW voor alleenstaanden. De gevolgen die er bij de Wlz zijn voor de belastingaangifte en toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) van met name fiscaal partners.

 

Bij de ouderenbonden ben ik specialist op de terreinen van Wlz / verpleeghuis, overlijden en toeslagen. Vanuit de Wetswinkel kan er uiteraard een beroep op mij worden gedaan op dit gebied van belastingen / toeslagen. Zeker in de verpleeghuissituatie (1 partner thuis, 1 partner op een ander adres) is deskundig advies aan te bevelen.

 

Stichting Wetswinkel Almere

Pieter Schakel