Consumentenkoop: wat zijn mijn rechten?

De consumentenkoop.. Wat zijn precies mijn rechten, hoe zit het met garantie? En wat als ik iets online koop of via Marktplaats? Dit artikel gaat over de consumentenkoop. Aangezien deze vrij breed is, betreft dit artikel slechts een deel van de rechten en plichten van een consument.

Wat is een consumentenkoop?
Een consument die iets koopt (koper) bij een bedrijf (verkoper), kan dit zowel in de winkel doen als in een webshop. Ook producten die bijvoorbeeld verkocht worden aan de deur vallen onder de consumentenkoop, dit onderwerp zal echter buiten beschouwing worden gelaten.

Het consumentenrecht richt zich volgens artikel 7:5 lid 1 BW op een koop tussen een particulier en een bedrijf. Een koop tussen twee particulieren of twee bedrijven valt niet onder de reguliere consumentenkoop. Een consumentenkoop kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Een dergelijke koop brengt voor zowel de koper als de verkoper verplichtingen met zich mee.

Non-conformiteit

Wanneer voldoet een product niet aan de conformiteitsvereiste (non-conformiteit) conform artikel 7:17 jo 7:18 BW? Een product is non-conform indien het redelijkerwijs niet voldoet aan de verwachtingen van het product. Dit is het geval als een product:
–    incompleet is;
–    beschadigd is;
–    kapot is of het met tussenpozen wel of niet doet;
–    binnen de verwachte levensduur kapot gaat, of;
–    u er niet mee kunt doen wat door de verkoper (of in de reclame en brochure van de fabrikant)

      aan de consument is meegedeeld.

Garantie

De garantie in het consumentenrecht kunnen we splitsen in garantie binnen de garantietermijn en buiten de garantietermijn.

Garantie binnen de garantietermijn

Als je een product koopt dan mag je er als consument vanuit gaan dat dit een deugdelijk product is. Indien een product binnen 6 maanden na aankoop kapot gaat dan is er sprake van een ondeugdelijk product. De wet gaat ervan uit dat het product al niet in orde was op het mocht dat je het product kocht. De 6 maanden termijn is wettelijke garantie conform artikel 7:18 lid 2 BW.

Garantie buiten de garantietermijn

Indien het product kapot gaat na de termijn van 6 maanden dan heb je in de meeste gevallen ook nog recht op garantie. Van een product mag je tenslotte verwachten dat je het een bepaalde tijd zonder problemen kan gebruiken. Van een koelkast of wasmachine mag je namelijk een langere levensduur verwachten dan 6 maanden. Uiteraard is de levensduur wel afhankelijk van de prijs, het merk, etc.

In de meeste gevallen zal de verkopende partij je verwijzen naar de fabrikant. Dit mogen zij ook doen. Mocht het de verkoper/fabrikant niet lukken om het product te repareren of te vervangen binnen een redelijk termijn, dan heeft de consument de mogelijkheid om de koop te ontbinden en het gehele aankoopbedrag terug te vorderen. Wil je liever het product houden, dan kun je ook een beroep doen op prijsvermindering.

Bovenstaand is uiteraard wel van toepassing op producten niet ‘normaal’ zijn gebruikt.

Wat mag je van de verkoper verwachten?

De verkoper dient het product gratis te repareren of indien dit niet mogelijk is te vervangen  (artikel 7:21 BW). Indien het product niet meer leverbaar is dan zal de verkoper het geld terug moeten betalen, tenzij de verkoper kan aantonen dat het product niet juist is gebruikt.

Extra garantie bijkopen

Het bijkopen van extra garantie heeft alleen zin als de consument hierdoor meer rechten krijgt dan hij al had volgens de wettelijke garantie. Aangezien het wettelijke recht op een goed product ook na de garantieperiode geldt, moet het bijkopen van extra garantie dus wel nuttig zijn.

Koop in de winkel

Als je iets hebt gekocht in de winkel dan bestaat er wettelijk gezien geen recht op ruilen of het teruggeven van geld. De meeste (grote) winkels hanteren echter wel een omruil of geld terug beleid. Uiteraard gelden de regels van non-conformiteit wel.

Koop op afstand

Wanneer een consument iets koopt via de telefoon of online dan valt dit onder de koop op afstand. De verkoper dient de consument te informeren over de bedenktijd van het product. Deze is altijd minimaal 14 dagen. Bij bepaalde producten mag de verkoper (mits dit is aangegeven) geen bedenktijd aanhouden. Dit geldt voor het aankopen van bijvoorbeeld een maatpak. Deze is namelijk speciaal voor de consument op maat gemaakt.

De 14 dagen termijn gaat lopen de dag na levering van het product. Heeft een consument meerdere producten besteld en deze worden in delen geleverd, dan gaat de bedenktermijn de dag na levering van het laatste product in.

Koop via Marktplaats

Een koop tussen twee particulieren onderling valt niet onder de regels van de koop op afstand. De koper heeft hierdoor een veel zwakkere positie. In dit geval zal de koper contact moeten opnemen met de verkoper maar als de verkoper nergens toe bereid is dan zal het lastig worden voor de koper.

Een koop via Marktplaats die is gedaan tussen een bedrijf en een particulier valt wel onder de regels van het consumentenrecht. Dit betreft dan een koop op afstand.

Wie betaalt de verzendkosten bij retourneren?

In beginsel mag een verkoper altijd de keus maken wie de verzendkosten betaalt. Dit dient hij wel voorafgaand aan de verkoop kenbaar te maken.

Indien de koper de gehele bestelling retour stuurt dan dient de verkoper het gehele aankoopbedrag en de verzendkosten voor het toesturen van het product te betalen aan de koper. Mocht de koper besluiten om een deel van de bestelling te houden dan geldt dit niet. De verzendkosten mogen dan voor rekening van de koper komen, maar dit dient dus voorafgaand aan de verkoop kenbaar gemaakt te zijn door de verkoper.

De verzendkosten voor het terugsturen van een product dienen in beginsel wel betaald te worden door de koper, tenzij de verkoper heeft nagelaten om dit aan de koper mede te delen of hij de kosten voor zijn rekening neemt. Als er sprake is van een gebrekkig product (non-conformiteit) dan moet de verkoper de kosten dragen voor het retourneren van het product.

indexering alimentatie 2020

Door Okkerse&Schop advocaten

Uit de wet vloeit voort dat alimentatie (zowel kinder- als partneralimentatie) elk jaar wijzigt met de ‘wettelijke indexering’. Deze verhoging per 1 januari 2020 is vastgesteld op 2,5% en vindt van rechtswege (automatisch) plaats, tenzij indexering is uitgesloten in een rechterlijke uitspraak of overeenkomst.

Uit het ouderschapsplan/ het echtscheidingsconvenant of de beschikking van de rechtbank blijkt of de jaarlijkse verhoging al dan niet is uitgesloten. Op de website van het LBIO (landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen staat een tool waarmee u het nieuwe bedrag kunt berekenen: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Als u alimentatie ontvangt, controleer dan of de indexering wordt toegepast vanaf 1 januari 2020. Als u alimentatie moet betalen dient u dit zelf met 2,5% te verhogen.

Welke persoonsgegevens verwerkt een organisatie van u?

Bent u benieuwd welke persoonsgegevens uw huisarts verwerkt of welke persoonlijke informatie over u bekend is bij de deurwaarder? Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens om de juistheid hiervan te controleren.

Wat is een persoonsgegeven?

Krachtens artikel 4 lid 1 van de AVG omvatten persoonsgegevens ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, Burgerservicenummer en adres.

Welke informatie moet ik ontvangen?

Naast een overzicht of kopie van de persoonsgegevens, moet een instelling u onder andere laten weten voor welk doel deze gegevens worden gebruikt, welke organisaties uw gegevens nog meer ontvangen, hoe de organisatie uw gegevens heeft verzameld, hoe lang deze worden bewaard en of de organisatie automatische besluiten neemt. Daarnaast moet u geïnformeerd worden over uw andere rechten die uit de AVG voortvloeien. Zo kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. Let wel: u kunt geen informatie over uzelf opvragen die bestemd is voor intern gebruik door de organisatie. U krijgt bijvoorbeeld geen overzicht van persoonlijke notities van werknemers.

Wilt u meer weten?

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u nalezen welke rechten u nog meer heeft op basis van de AVG. Heeft u een brief opgesteld om een klacht in te dienen? Dan lezen wij die tijdens het spreekuur van de Wetswinkel Almere graag voor u na.

Door Abigaël Tjokro, Stichting Wetswinkel Almere

Nieuwe medewerker

Mijn naam is Gulnaz Khan. Momenteel bevind ik me in de eindfase van de master privaat- en arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens de studie heb ik twee stages gelopen om een goed beeld te krijgen over de dagelijkse gang van zaken op een advocatenkantoor. Een stage bij een klein nichekantoor, gespecialiseerd in het faillissementsrecht en een stage bij een middel- grootkantoor met een algemene rechtspraktijk. Verder heb ik als jurist arbeidsrecht gewerkt bij Universiteit Leiden. Mijn werkzaamheden richten zich hoofdzakelijk op het doorvoeren van wijzigingen naar aanleiding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en advisering omtrent de veranderde wet- en regelgeving.

In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn familie, waarbij we ons vermaken met een ouderwets bordspel. Onze favoriet: monopoly! We zijn er uren zoet mee, de emoties lopen vaak hoog op en achteraf wordt hevig gediscussieerd over wie eigenlijk had moeten winnen. Verder probeer ik graag nieuwe recepten uit (voornamelijk desserts) en in het weekend ben ik ook te vinden in Almere centrum.

Hypotheek is ineens veel hoger

Samen met mijn ex heb ik een woning gekocht. We staan samen op de hypotheek. Nadat onze relatie is beëindigd, is hij in huis blijven wonen. Nu is onze woning verkocht en zie ik op de afrekening van de notaris een veel hogere hypotheek. Blijkt hij het te hebben verhoogd. Draai ik daar ook voor op?

De woning is van jullie samen. Je ex mag de hierop rustende hypoheek niet zonder jouw toestemming verhogen. Hij heeft dat wel gedaan. Dan is het de vraag of jij daaraan moet meebetalen. Als je ex het geld heeft gebruikt voor een andere auto of vakantie is het antwoord gelijk: nee. Maar als hij het heeft gebruikt voor de woning zelf, dan ligt het eraan. Het onderhoud van de woning noemen we “beheersdaden”. Als die beheersdaden direct noodzakelijk zijn, dan heeft hij jouw instemming niet nodig. Bijvoorbeeld als door blikseminslag een groot gat in het dak is gekomen, en er is geen tijd voor overleg. Dat ligt anders als hij een nieuwe keuken wil plaatsen, want dan is er genoeg tijd voor overleg. In dat geval hoef je aan de verhoging in principe niet mee te betalen. Je zou nog wel kunnen denken aan een ongerechtvaardigde verrijking als vast staat dat de woning door die nieuwe keuken ook veel meer waard is geworden.

Ingrid Maste
Hillen van Tol advocatuur en mediation

RECHT OP BELONING VOOR OPKNAPPEN HUIS EX ?

Wij zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Deze houden in dat wij ieder jaar moeten verrekenen wat de een teveel en de ander te weinig heeft bijgedragen aan onze huishouding. Dat hebben wij ook keurig gedaan. We overwegen te gaan scheiden. Afgelopen paar jaar heb ik heel veel tijd gestoken om het huis van mijn echtgenote op te knappen. Kan ik dat nog bij haar in rekening brengen?

Bij een periodiek verrekenbeding kijk je wat je financieel had moeten bijdragen en hoeveel je feitelijk hebt bijgedragen. Veel stelletjes hebben weliswaar huwelijkse voorwaarden, maar leven daar niet naar. En aan het eind kan dat vervelende en niet gewenste consequenties hebben. Het eind van het huwelijk kan komen door scheiding, maar ook door overlijden. Het is daarom heel verstandig dat jullie jaarlijks verrekenen. Afgelopen tijd heb je veel verbouwd in het huis dat eigendom is van jouw echtgenote. Ik begrijp dat jij een vergoeding wil hebben voor de arbeid. Het is vaste jurisprudentie (uitspraken van rechters) dat arbeid niet voor verdeling of verrekening vatbaar is. Dan zou je nog kunnen denken dat je echtgenote misschien ongerechtvaardigd is verrijkt door jouw inzet. Daarvan is alleen sprake, als jij daardoor bent verarmd. Het leveren van arbeid levert geen verarming op. Dat is zeer waarschijnlijk wel het geval als jij ook materialen hebt gekocht van jouw privégeld en de woning daardoor in waarde is gestegen. Die hoort zij dan aan jou te vergoeden, tenzij de huwelijkse voorwaarden daarover iets anders regelen. Huwelijkse voorwaarden is maatwerk. Als je wil trouwen met deze voorwaarden, maak dan alleen afspraken die na te komen zijn en doe dat dan ook. Ook tijdens het huwelijk kan je huwelijkse voorwaarden maken, wijzigen of opheffen. Het kan natuurlijk dat jouw echtgenote het waardeert dat jij haar woning hebt opgeknapt en jou daarvoor toch een vergoeding zal geven. Maatwerk bij scheiding kan je krijgen door gebruik te maken van mediation bij een vFAS-advocaat/mediator.

Het laatste kwartaal 2019 geldt bij ons kantoor het actietarief van € 160 ex btw//€ 193,60 incl voor alle specialistische hulp binnen het familierecht en kinderontvoeringszaken. Zie mijn column van week 40.

Ingrid Maste
Hillen van Tol advocatuur en mediation

Verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

Einde slapend dienstverband

Door Ashley Maqsood

De Hoge Raad heeft op 8 november antwoord gegevenop prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Wat is een slapend dienstverband?
Na twee jaar ziekte kan een werkgever ervoor kiezen om het dienstverband van een zieke werknemer niet te beëindigen maar voort te laten bestaan. Op dat moment werkt de langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet meer, maar blijft de werknemer wel in dienst bij de werkgever. De werkgever kan hiervoor kiezen zodat de betaling van de transitievergoeding wordt uitgesteld. De wettelijke transitievergoeding wordt namelijk pas uitbetaald bij beëindiging van het dienstverband.  Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

De zaak
De rechtbank Limburg heeft in een vonnis van 10 april 2019 prejudiciële vragen gesteld over de vraag of een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord dient te gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’ met betaling van de transitievergoeding. De werknemer werd door zijn werkgever slapend in dienst gehouden en ontving dus geen loon meer. De werknemer eiste schadevergoeding, omdat zijn werkgever niet bereid was het slapende dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding aan hem uit te betalen. 

Uitspraak Hoge Raad
De advocaat-generaal heeft op 18 september 2019 een advies over de prejudiciële vragen aan de Hoge Raad uitgebracht. Zij is van mening dat een werkgever in beginsel verplicht is om bij verzoek van de werknemer, een slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. De Hoge Raad oordeelt in lijn met het advies van de advocaat-generaal. Met de nieuwe Regeling compensatie transitievergoeding is geregeld dat werkgevers vanaf 2020 door het UWV worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.  De werkgever hoeft dus niet meer ‘financiële gevolgen’ te ondervinden door uitbetaling van de transitievergoeding. Daarnaast voorkomt de regeling dat de zieke werknemers lang in onzekerheid blijven. Volgens de Hoge Raad is het duidelijk dat de wetgever af wil van de slapende dienstverbanden. Een werkgever mag een werknemer dus niet meer in een slapend dienstverband houden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er uitzicht is op re-integratie en dit kan leiden tot volledig herstel.

zieke werknemer mist pensioenopbouw

Pensioen: medewerker ziek uit dienst. Meld het!

Medewerkers die ziek uit dienst gaan hebben, hoe kort hun dienstverband ook heeft geduurd, na twee jaar ziekte recht op doorbetaling van hun pensioenpremie door de verzekeraar. Dat heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdelijk dienstverband

Stel uw medewerker heeft een tijdelijk dienstverband en meldt zich een maand voor de einddatum ziek. U doet er in die maand alles aan om uw medewerker weer aan het werk te krijgen maar u kunt niet voorkomen dat hij arbeidsongeschikt uit dienst gaat. U geeft de uitdiensttreding netjes door maar u vermeldt daarbij niet dat hij ziek is.

Uw medewerker mist pensioenopbouw

Twee jaar na de eerste ziektedag ontstaat het recht op doorbetaling van de pensioenpremie bij de uitvoerder waar ú de pensioenregeling heeft. De uitvoerder weet echter niet dat hij ziek is en de kans is groot dat u dit niet alsnog meldt. Het is immers niet meer uw medewerker. Maar hij zal zich zelf ook niet melden bij de uitvoerder. Simpelweg omdat hij zich er niet bewust van is. Het gevolg: hij mist pensioenopbouw waar hij wél recht op heeft.

Meld het

Geef dus bij de uitdiensttreding aan ons door dat hij ziek is. Dan houden wij het verder in de gaten en voorkomt u dat uw ex-medewerker pensioenopbouw mist.

Bron: website Pensioen Bureau Midden Nederland

pensioen driedaagse

Begin november heeft de Wetswinkel voor de tweede keer deelgenomen aan de pensioen driedaagse in de hal van het stadhuis. Evenals vorig jaar was dit succesvol en hebben we een aantal mensen kunnen helpen. Met dank aan Gérard Koopal en Pieter Schakel.

verandering in alimentatie

Per 1 januari 2020 veranderen de regels. De duur van de alimentatie wordt korter (in beginsel 5 jaar). Nu is dat nog 12 jaar.

Wordt het verzoek tot echtscheiding nog dit jaar door jouw advocaat ingediend bij de rechtbank, dan blijven de huidige regels gelden. Stuurt de advocaat het verzoek ná 31 december a.s. in, dan gelden de nieuwe regels.

Voor de partij die moet betalen is het dus beter om te wachten met het starten van de echtscheiding. Voor de ontvanger juist niet.

mr. Gérard Koopal
senior jurist Wetswinkel Almere